[Thông báo] Quyết định về công tác cán bộ của trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Căn cứ quyết định số 2043/QĐĐ-ĐHSP ngày 08/08/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhMinh về Công tác cán bộ.

Cử Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng.

Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày đăng: 11-08-2023, NhanLe.