[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh

24/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh.

image

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật

23/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên kĩ thuật phòng máy.

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ

12/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ.

[Thông báo] Tuyển dụng lập trình viên và teamleader

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng lập trình viên và Teamleader.

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ

10/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ.