[6 BUỔI - MOS] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
W246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
W246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
W246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
W357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
W357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
W357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
WT7CN-S
T&-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
WT7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH